(:selectlang:)


1. Extraordinary Prayer

2. Abundant Evangelism

3. Intentional Planting of Reproducing Churches

4. The Authority of God's Word

5. Local Leadership

6. Lay Leadership

7. House Churches

8. Churches Planting Churches

9. Rapid Reproduction

10. Healthy Churches

Another List: Elements present in MOST CPMs

1. Lutje e jasht�zakonshme

2. Ungjill�zim i boll�ksh�m

3. Mbjellje e q�llimt� kishash riprodhuese

4. Autoriteti i Fjal�s s� Per�ndis�

5. Drejtues vendor�

6. Drejtues joklerik�

7. Kisha sht�pie

8. Kisha kish�-mbjell�se

9. Riprodhim i shpejt�

10.Kisha t� sh�ndetshme