Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Romans16-16

Përshëndetni njeri tjetrin me një të puthur të shenjtë; kishat e Krishtit ju përshëndesin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM