nënshtrohuni njëri-tjetrit në druajtjen e Krishtit!