Recent Changes - Search:

General Links

Stuff for Sale

edit SideBar

ALB /

Ephesians4-32

Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 10, 2014, at 06:04 PM